Brugsbetingelser for www.amway.dk

Velkommen til det officielle Amway-websted for Danmark.

Amway - brugsbetingelser for websted

Tilgangen til og brugen af www.amway.dk (i det følgende kaldet "Amways websted") og de informationer, materialer, produkter og ydelser, der er adgang til via Amways websted, er omfattet af disse brugsbetingelser ("brugsbetingelser for webstedet").

For Amways forretningsindehavere ("Amway Business Owners" eller "ABOer") og Medlemmer gælder desuden, at Amways etiske regler ("Rules of Conduct") og Amways politikker ligeledes finder anvendelse, og at Amways betingelser (“Amway Terms and Conditions”) finder anvendelse i tilfælde af køb af varer eller ydelser.

Brugsbetingelserne for webstedet vil til enhver tid kunne blive opdateret. Opdaterede versioner vil blive lagt på Amway.dk og vil træde i kraft med omgående virkning. Når du benytter Amways websted, bør du med jævne mellemrum kontrollere, om brugsbetingelserne for webstedet er blevet opdateret eller ændret.

Amways websted indeholder informationer om Amway, Amways forretningsmulighed ("Amway Business Opportunity") samt Amways produkter og ydelser. Amways websted (Amway.dk) er udelukkende beregnet på brug i Danmark og er baseret på dansk ret. Amway frasiger sig ethvert ansvar for brugen af Amways Websted i andre lande.

Afsnit:

1. Passordbeskyttede dele af Amways websted

2. Amways Persondataerklæring og -politikker

3. Copyright og brug af materiale fra Amways websted

4. Links til andre websteder

5. Links fra andre websteder til Amways websted

6. Ansvarsbegrænsning, ansvarsfraskrivelse mht. reklamationsrettigheder og skadesløsholdelse

7. Begrænsning eller blokering af adgangen til Amways websted ved overtrædelse af brugsbetingelserne for webstedet

8. Ugyldige bestemmelser

9. Lovvalg, jurisdiktion og værneting

1. Passordbeskyttede dele af Amways websted

De passordbeskyttede dele af Amways websted er udelukkende beregnet på ABOer og deres kunder samt Medlemmer i Danmark. Hvis du ikke allerede kender en ABO og ønsker at kontakte en sådan, bedes du benytte kontaktformularen på www.amway.dk.

Bemærk venligst: Passord bør ikke gives til tredjemand og bør beskyttes mod uretmæssig brug. Såfremt du får kendskab til uretmæssig brug af dit passord, bør du orientere Amway herom omgående. Amway frasiger sig ethvert ansvar for skade, der er forårsaget af upassende anvendelse af passord.

2. Amways Persondataerklæring og -politikker

Alle persondata, der gives til Amway i forbindelse med brugen af Amways websted, vil blive behandlet i overensstemmelse med Websted-Persondataerklæringen. Hvis du registrerer dig eller logger ind som ABO eller Medlem, gælder i tillæg hertil også Persondatapolitikken for ABOer og Medlemmer.

Alle informationer, der afgives til Amway under brugen af Amways Websted, skal være korrekte, fuldstændige og opdaterede. Såfremt vi finder anledning til at mene, at der er afgivet ukorrekte, ufuldstændige eller forældede informationer, kan vi begrænse eller blokere adgangen til Amways websted.

3. Copyright og brug af materiale fra Amways websted

Amways websted og de materialer, der er tilgængelige på Amways Websted, er beskyttet af immaterielle rettigheder, herunder copyright, varebetegnelser og varemærker, herunder navnet “Amway” og Amways logo, og ejes af Amway eller benyttes af Amway i henhold til en licensaftale eller med tilladelse fra ejeren af disse rettigheder. De materialer, der er beskyttet af sådanne immaterielle rettigheder, indbefatter design, layout, udseende, fremtræden, grafik, fotos, billeder, artikler, fortællinger og andre materialer, der ligger på Amways websted (samlet kaldet "websted-materialer").

Websted-materialer må kun reproduceres, distribueres, offentliggøres eller på anden måde præsenteres offentligt efter forudgående skriftlig tilladelse fra Amway. Som en undtagelse fra denne regel giver Amway ABOer en begrænset, ikke-eksklusiv, genkaldelig licens til at benytte websted-materialer udelukkende til brug for at drive deres ABO-forretning ved at downloade, lagre, printe, kopiere, dele og fremvise websted-materialer, forudsat at materialet ikke ændres, og at kilden til informationerne oplyses, såfremt websted-materialerne fremlægges for tredjemand. Såfremt du har yderligere spørgsmål om brugen af websted-materialerne, bedes du kontakte os via Kontaktformularen .

Retten til at benytte de passordbeskyttede dele af Amways websted som ABO ophører samtidig med ophøret af ABO-kontrakten, uden at Amway behøver at foretage sig yderligere. I tilfælde af et sådant kontraktsophør skal den pågældende ABO slette eller destruere alle lagrede, printede eller kopierede materialer, medmindre det er nødvendigt at bevare disse for at overholde gældende lovkrav.

4. Links til andre websteder

Vi kan have indsat links til andre websteder, som vi ikke har nogen kontrol med. Vi er ikke ansvarlige for de informationer eller materialer, der stilles til rådighed på sådanne tredjemands-websteder. Vi opfordrer dig til at læse brugsbetingelserne og persondataerklæringerne på alle tredjemands-websteder, før du benytter sådanne websteder eller sender persondata eller andre informationer ud på eller ud via sådanne websteder.

5. Links fra andre websteder til Amways Websted

Indsættelse af links fra tredjemands-websteder til www.amway.dk kræver forudgående skriftlig tilladelse fra Amway. Hvis du ønsker at indsætte links fra andre websteder, bedes du kontakte os via Kontaktformularen.

6. Ansvarsbegrænsning, ansvarsfraskrivelse mht. reklamationsrettigheder og skadesløsholdelse

I det omfang som er tilladt i henhold til gældende lov, er hverken Amway eller dets tilknyttede virksomheder ansvarlige for nogen direkte eller indirekte skader, følgeskader eller andre skader af nogen art, herunder men ikke begrænset til tingskade, afsavn, ordretab, økonomisk tab, tab af data eller driftstab, der opstår som følge af eller i forbindelse med din brug af eller adgang til, eller manglende evne til at bruge eller få adgang til, Amways Websted eller dets indhold.

Amway gør sig rimelige anstrengelser for at sikre, at de på dette websted tilgængelige informationer og materialer er korrekte. Amway kan dog ikke garantere nøjagtigheden af alle informationer og materialer og påtager sig ikke noget ansvar for nøjagtigheden, fuldstændigheden eller ægtheden af nogen af de informationer og materialer, der ligger på dette websted. Vi giver ingen garanti for, at driften af dette websted vil kunne fungere uafbrudt eller fejlfrit, eller at webstedet er fri for virus eller andre komponenter, der kan være skadelige for dit udstyr eller din software. Amway giver ingen garanti for, at Amways websted er kompatibelt med det udstyr og software, du måtte bruge, og giver ingen garanti for, at Amways websted er tilgængelig altid eller på noget bestemt tidspunkt.

Du accepterer at skadesløsholde Amway og dets tilknyttede virksomheder for - samt værne disse mod - ethvert ansvar eller tab, der hidrører fra enten din overtrædelse af disse brugsbetingelser for webstedet eller din brug af Amways websted.

7. Begrænsning eller blokering af adgangen til Amways websted ved overtrædelse af brugsbetingelserne for webstedet

I tilfælde af overtrædelse af disse brugsbetingelser for webstedet, i særdeleshed i tilfælde af brug af Amways websted eller individuelle elementer på Amways websted til andet end det tilsigtede formål, vil adgangen til Amways websted kunne blive begrænset eller blokeret.

Amway forbeholder sig generelt ret til helt eller delvist at ændre, blokere eller nedlægge Amways websted eller dets indhold til enhver tid og uanset årsag.

8. Ugyldige bestemmelser

Såfremt nogen af bestemmelserne i disse brugsbetingelser for webstedet skulle blive ugyldige eller blive erklæret ugyldige af en domstol, vil dette ikke have nogen indvirkning på gyldigheden af de øvrige bestemmelser.

9. Lovvalg, jurisdiktion og værneting

Brugen af Amways websted og disse brugsbetingelser for webstedet er underlagt dansk ret. Medmindre andet er fastlagt ved lov, vil de danske domstole have eksklusiv jurisdiktion og være eksklusivt værneting for enhver tvist, der måtte opstå på grund af eller i forbindelse med brugen af Amways websted eller disse brugsbetingelser for webstedet.